Freelancelot
training: zelfinzicht en groei
Curriculum Vitae
Overzicht Opdrachtgevers en Trajecten
Flash Intro
Freelancelot Hoofdpagina
Over Freelancelot
Over drs. Hans Timmermans
Programma's
Links/Partners
Contact opnemen
Curriculum Vitae

 

Curriculum Vitae                                                                   maart  2008
 
 
Naam                                 Hans Timmermans                       Johannes Maria
Geslacht                            man
Geboortedatum                11 februari 1957                           te Gilze en Rij­en
Burgerlijke staat              ongehuwd samenwonend
Privé adres                       Kapellerlaan 73
                                  6045 AB Roermond
                                  06-41645296
                                          
 
Diploma's                         Atheneum  A
                                 St.-Pauluslyceum Tilburg      juni 1976
 
                                 Doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde
                                 Kath. Universiteit Nijmegen   novem­ber 1981
 
                                 Kandidaats Sociologie
                                 Kath. Universiteit Nijmegen
                                 20 december 1982
 
Cursussen                        Accreditatie   Myers Briggs Type Indicator 2001
                                 Accreditatie   Management Team Role indicator en
                                 Ideal Team Performance Questionnaire 2004
                                 TKM Team Konfrontatie Methode 2007
 
Werkervaring
 
Vanaf maart 2008      Zelfstandig ondernemer als freelance trainer/coach
  Freelancelot is een éénmansbedrijf (ZZP) van Hans Timmermans,
  trainer/consultant voor bedrijven en organisaties, voor management,      
  medewerkers en teams.  
  Freelancelot is dé trainer voor cursussen op de gebieden leidinggeven, 
  samenwerken, teambuilding, communicatie, persoonlijke effectiviteit,
  leren te leren en intervisie.
  Ook biedt Freelancelot ondersteuning bij implemantatie van strategie en 
  missie, bij communicatievragen en organisatieverandering.
 
 Startend uitbater / ondernemer chambre d’hôtes in de Franse Vogezen
 Een aantal weken in het winterseizoen en een aantal weken in het 
 zomerseizoen gaat Hans Timmermans optreden als ‘patron’ / gastheer in 
 zijn eigen kleine sfeervolle herbergaccommodatie. In 2008 wordt dit project
 gerealiseerd; vanaf zomer 2009 start deze parttime zelfstandige herbergier.
 
2000 –  2008            Trainer / consultant / coach bij Company Coaching  te Eindhoven
                                     Binnen het managementtrainingbureau Company Coaching verantwoordelijk
                                     voor het verwerven, ontwerpen en uitvoeren van maatwerktrajecten en open
                                     trainingen op de gebieden Persoonlijke Effectiviteit, Communicatieve
                                     Vaardigheden, Leidinggeven, Onderhandelen, Teambuilding, Organisatie-
                             verandering, Samenwerken en Bedrijfs- en Loopbaanoriëntatie. De visie van
                                    Company Coaching is dat leren niet gaat over meer weten, maar over anders
                             doen. Met andere woorden: veel praktische oefeningen (simulatie, rollen-
                             spel, outdoor) na korte theoretische uitleg.
 Opdrachtgevers komen uit het (hoogwaardig technologische) bedrijfsleven,
 uit productiebedrijven, uit sociale werkvoorziening, gemeenten,
 zorginstellingen en dienstverlening (banken, maar ook onderwijs).
                             Trainingen voor Nederlandse en voor internationale groepen. Niveaus van
                             MBO tot Academisch WO.
 
 
1998 – 2000             Begeleider en docent bij Schoevers Hogeschool en Schoevers College
                             De begeleiding van studenten van het MBO en van het HBO te Breda en
                             Eindhoven tijdens hun stage; begeleiding van de afstudeerprojecten van 
                             studenten van het laatste studiejaar van het HBO.
                             Docent in dagopleiding en avondopleiding, afdelingen HBO en MBO voor de
                             volgende vakgebie­den. Sociologie en Psychologie, c.q. organisatie-
                             gedragswe­tenschappen, Communicatieve Vaardigheden, Bedrijfs-
                             communicatie, Bedrijfscorres­pondentie, Nederlandse taal, vergader-
                             technieken en notuleren.
 
 
1988 – 1998            Stafmedewerker/opleider Poli­tie-oplei­dings­cen­trum Zuid-Ne­derland Heer­len
Taken: docent Nederlandse taal, beroepsgericht schrij­ven en ad­mi­ni­stratie­ve vaardig­he­den voor sur­veillanten van politie en agenten in oplei­ding; opzetten en verzorgen van taalvaardigheidstrainingen in poli­tie­regi­o's; ontwikkelen van moduleboek Taalhan­tering voor Po­li­tie Regio Lim­burg-Zuid; lid ontwikkelgroep onderwijsmateriaal admini­stratie­ve vaardig­heden en lid werkgroep Taal Landelijk Se­lectie- en Opleidings­centrum Poli­tie.
 
 
1987 – 1991            Docent communicatieleer en jeugdlitera­tuur Rijksho­ge­school Maastri­cht
                                   Op de afdeling HBO-jeugd­welzijnswerk kwam het 'totale' pakket Nederlandse
                                   taal en taalvaardigheid aan bod.
                            Voor de eerstejaars studenten betekende dat de ele­mentaire taalvaar­dig-
                            heden spelling en schrij­ven, een ‘eerste’  kennisma­king met jeugdliteratuur;
                            voor de tweede­jaars studenten be­stond het programma uit het schrijven
                            van rapporten en verslagen, logica en spreek­vaardigheid/retorica, werken
                            met jeugdli­teratuur in groepen kin­deren;
                            de der­dejaarsstuden­ten-op-stage kregen begeleiding bij stage-ervaringen
                            en bij stage­verslagen;
                            de vier­dejaars studenten kregen begeleiding bij de eind­werks­tukken,
                            vergade­ren, notuleren, solliciteren, gesprekstechniek.
 
 
1986 – 1989            Docent Nederlandse taal
Gro­tius­colle­ge Heerlen, R.K. Scho­len­ge­meen­schap Stella Maris Meers­sen, Rijks­­scho­len­ge­meenschap Roermond. Met name bovenbouw HAVO en VWO.
 
1985 – 1986            Coördinator Culturele Min­der­he­den, docent com­muni­ca­tie­leer en jeugdlite­ratuur HBO-jeugdwel­zijnswerk Maastricht.
 
1984 – 1985            Aspirant-onderzoeker aan de Rijks­uni­ver­si­teit Utrecht On­derwijs­kunde
                            Opdracht: binnen de pedago­gisch gerichte onderzoeksgroep onderzoek
                            verrichten naar taalkundige implicaties van school­po­pula­ties. Wat betekent
                            het voor de leerkracht wanneer de groep leerlingen meer of minder divers is
                            samengesteld wat betreft etni­citeit (alloch­toon-autochtoon).
 
1983 – 1984            Docent Nederlandse taal
St.-Pau­lusly­ceum Til­burg, Rij­ks­scho­lenge­meen­schap Roer­mond. Met name bovenbouw HAVO en VWO.
 
1979 – 1980           Wetenschappelijk student-assistent Socio­linguï­stiek
                           Katholie­ke Universiteit Nij­me­gen, faculteit Ne­derlandse Taal- en Letterkun­de.
 
 
Bijzondere opdrachten
 
1986 – 1987            Lid werkgroep en medeauteur te Heerlen van het gedenkboek met essays
                            en capita selecta bij de 100-jarige sterfdag van Multatuli (E.D. Dekker).
1981 – 1984            Redactie Wijkblad Willemskwartier Nijmegen.
1981 – 1985            Begeleider alfabetiseringsprojecten allochtonen en autochtonen Wil­lems-
                            kwartier Nijme­gen.
 
 
 
Bestuurlijke ervaring 
 
2007 – heden           Bestuurslid  Stichting Bevrijdingsfestival Limburg  05 mei Roermond
                             Aandachtspunten publiciteit en marketing
 
1999 – 2000               Lid ondernemingsraad Schoevers vestiging Eindhoven
 
1992 – 1999             Voorzitter bestuur jongerenorganisatie Stichting New Wave café Heerlen
 
1993 – 1998             Voorzitter bestuur lokale politieke partij te Heerlen
 
1994 – 1998            Gemeenteraadslid en frac­tievoor­zitter in de gemeen­te Heer­len.
Het engagement en de overlevingsdrang van een aantal kleinere culturele organisaties in de gemeente Heerlen leidden begin jaren 90 tot het ontstaan van een actiegroep met de naam Hart voor Heerlen. De leefbaarheid van de stad liep volgens velen groot gevaar door politiek-bestuurlijke keuzes; de actiegroep vroeg aandacht voor dit probleem en ijverde voor een verandering van de bestuurlijke cultuur, die als afstandelijk en paternalistisch werd ervaren. De acties mondden uit in deelname aan de gemeenteraadsverkiezing van 1994. De lokale politieke partij Hart voor Heerlen sloeg aan en kreeg twee zetels in de gemeenteraad.
 
 
Hobby’s                       wandelen (lange afstanden), outdoor, zeilen,
                             koken,
                             muziek passief en actief: piano, keyboard, accordeon
                             denksport Go
 
 
 
                             Keer terug naar over drs. Hans Timmermans

 

 

 

 

Freelancelot